സംസ്ഥാന കായികമേള; നാളെ 34 ഫൈനലുകള്‍ | kerala state school athletic meet

സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ മൂന്നാം ദിനമായ നാളെ 34 ഫൈനലുകള്‍ നടക്കും. ജൂനിയര്‍ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ 5000 മീറ്റര്‍ നടത്ത മത്സരത്തോട്കൂടി നാളെ മീറ്റിന് തുടക്കമാകും. സീനിയര്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ 3000 മീറ്റര്‍ നടത്ത മത്സരമായിരിക്കും നാളെത്തെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം. സീനിയര്‍, ജൂനിയര്‍, സബ്ജൂനിയര്‍ എന്നീ കുട്ടികളുടെ 110,80 മീറ്റര്‍ ഹഡില്‍സ് 4-100 റിലേ എന്നിവയാണ് നാളെത്തെ പ്രധാന ഇനങ്ങള്‍

മത്സരങ്ങള്‍
06.30 hrs 5000 m Race Walk Junior Boys Under 17 Final
07.10 hrs 3000 m Race Walk Senior Girls Under 19 Final
07.30 hrs Long Jump Sub Junior Boys Under 14 Final
07.35 hrs Pole Vault Junior Boys Under 17 Final
07.40 hrs 3000 m Race Walk Junior Girls Under 17 Final
08.10 hrs 1500 m Junior Girls Under 17 Final
07 08.20 hrs 1500 m Junior Boys Under 17 Final
08.30 hrs High Jump Senior Boys Under 19 Final
08.30 hrs 1500 m Senior Girls Under 19 Final
08.40 hrs 1500 m Senior Boys Under 19 Final
09.00 hrs 110m hurdles 0.914 m Junior Boys Under 17 Heast
09.10 hrs Hammer Throw 3.000 kg Junior Girls Under 17 Final
09.20 hrs 110m hurdles 0.914 m Senior Boys Under 19 Heast
09.25 hrs Long Jump Sub Junior Girls Under 14 Final
09.30 hrs Junior Boys Under 17 Final
09.50 hrs 100m hurdles 0.762 m Junior Girls Under 17 Heats
10.10 hrs 100 m Hurdles 0.762 m Senior Girls Under 19 Heats
10.40 hrs 80 m Hurdles 0.762 m Sub Junior Girls Under 14 Heats
11.00 hrs 80 m Hurdles 0.762 m Sub Junior Boys Under 14 Heats
11.00 hrs Hammer Throw 5.000 kg Senior Boys Under 19 Final
13.15 hrs Hammer Throw 5.000 kg Junior Boys Under 17 Final
13.20 hrs Sub Junior Girls Under 14 Final
13.30 hrs Triple Jump Senior Girls Under 19 Final
14.00 hrs 110m hurdles 0.914 m Junior Boys Under 17 Final
14.10 hrs 110m hurdles 0.914 m Senior Boys Under 19 Final
14.25 hrs 100 m Hurdles 0.762 m Junior Girls Under 17 Final
14.35 hrs 100m hurdles 0.762 m Senior Girls Under 19 Final
14.50 hrs 80 m Hurdles 0.762 m Sub Junior Girls Under 14 Final
15.00 hrs 80 m Hurdles 0.762 m Sub Junior Boys Under 14 Final
15.15 hrs Javelin Throw 500 gm Senior Girls Under 19 Final
15.15 hrs 600 m Sub Junior Girls Under 14 Final
15.25 hrs 600 m Sub Junior Boys Under 14 Final
15.30 hrs Sub Junior Boys Under 14 Final
15.35 hrs Triple Jump Junior Girls Under 17 Final
15.40 hrs 4 X 100 m Relay Junior Girls Under 17 Final
15.50 hrs 4 X 100 m Relay Junior Boys Under 17 Final
16.00 hrs 4 X 100 m Relay Senior Girls Under 19 Final
16.10 hrs 4 X 100 m Relay Senior Boys Under 19 Final
Shot Put 5.000 kg Shot Put 3.000 kg Shot Put 4.000 kg
16.20 hrs 4 X 100 m Relay Sub Junior Girls Under 14 Final
16.30 hrs 4 X 100 m Relay Sub Junior Boys Under 14 Final
16.40 hrs 4 X 400 m Relay Junior Girls Under 17 Heats
16.55 hrs 4 X 400 m Relay Junior Boys Under 17 Heats
17.10 hrs 4 X 400 m Relay Senior Girls Under 19 Heats
17.25 hrs 4 X 400 m Relay Senior Boys Under 19 Heats