സംസ്ഥാന കായികമേള; വേഗക്കാരെ നാളെ അറിയാം | kerala state school athletic meet

സംസ്ഥാന കായികമേളയില്‍ നാളെ 23 ഫൈനലുകള്‍. രാവിലെ 6.30 ന് സീനിയര്‍ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ 5000 മീറ്റര്‍ നടത്ത മത്സരത്തോടെ രണ്ടാം ദിനത്തിന് തുടക്കമാകും. മീറ്റിലെ വേഗക്കാരെ നാളെ അറിയാം. സബ് ജൂനിയര്‍, ജൂനിയര്‍, സീനിയര്‍ ആണ്‍കുട്ടികളുടെയും പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും 100 മീറ്ററിന്റെ ഹീറ്റ്‌സ് മത്സരങ്ങളും ഫൈനല്‍ മത്സരങ്ങളും നാളെ നടക്കും.

മത്സരങ്ങള്‍

06.30 hrs 5000 m Race Walk Senior Boys Under 19 Final
07.10 hrs 800 m Junior Girls Under 17 Heats
07.25 hrs 800 m Junior Boys Under 17 Heats
07.30 hrs Discus Throw 1.000 kg Sub Junior Girls Under 14 Final
07.30 hrs Pole Vault Senior GirlsUnder 19 Final
07.30 hrs Long Jump Junior Girls Under 17 Final
07 07.40 hrs 800 m Senior Girls Under 19 Heats
07.50 hrs Shot Put 3.000 kg Senior Girls Under 19 Final
07.55 hrs 800 m Senior Boys Under 19 Heast
08.00 hrs High Jump Junior Boys Under 17 Final
്08.15 hrs 100 m Sub Junior Girls Under 14 Heast
08.35 hrs 100 m Sub Junior Boys Under 14 Heast
08.55 hrs 100 m Junior Girls Under 17 Heast
09.15 hrs 100 m Junior Boys Under 17 Heast
09.30 hrs Discus Throw 1.000 kg Junior Girls Under 17 Final
09.35 hrs 100 m Senior Girls Under 19 Heast
09.55 hrs 100 m Senior Boys Under 19 Heast
10.20 hrs 400 m hurdles 0.762 m Junior Girls Under 17 Heast
10.40 hrs 400 m hurdles 0.762 m Senior Girls Under 19 Heast
11.10 hrs 400 m hurdles 0.838 m Junior Boys Under 17 Heast
11.30 hrs Javelin Throw 700 gm Senior Boys Under 19 Final
11.30 hrs 400 m hurdles 0.838 m Senior Boys Under 19 Heast
13.30 hrs Discus Throw 1.500 kg Junior Boys Under 17 Final
13.30 hrs Pole Vault Junior Girls Under 17 Final
14.30 hrs High Jump Sub Junior Girls Under 14 Final
15.00 hrs 100 m Sub Junior Girls Under 14 Final
15.10 hrs Shot Put 5.000 kg Senior Boys Under 19 Final
15.10 hrs 100 m Sub Junior Boys Under 14 Final
15.20 hrs 100 m Junior Girls Under 17 Final
15.30 hrs Discus Throw 1.000 kg Sub Junior Boys Under 14 Final
15.30 hrs 100 m Junior Boys Under 17 Final
15.40 hrs 100 m Senior Girls Under 19 Final
15.50 hrs 100 m Senior Boys Under 19 Final
16.10 hrs 400 m hurdles 0.762m Junior Girls Under 17 Final
16.20 hrs 400 m hurdles 0.762m Senior Girls Under 19 Final
16.35 hrs 400 m hurdles 0.838m Junior Boys Under 17 Final
16.45 hrs 400 m hurdles 0.838m Senior Boys Under 19 Final
17.00 hrs 600 m Sub Junior Girls Under 14 Heast
17.15 hrs 600 m Sub Junior Boys Under 14 Heats